Chương trình Quốc gia về Bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2015

Chương trình Quốc gia về Bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2015

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 với các nội dung chủ yếu sau đây:


1. Mục tiêu của Chương trình: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.


2. Đối tượng và phạm vi của Chương trình:

a) Đối tượng của Chương trình: Các cơ quan nhà nước; các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các gia đình, công dân.

b) Phạm vi của Chương trình: Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc.


3. Nội dung của Chương trình:

a) Dự án truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới (Dự án 1).

b) Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới (Dự án 2).

c) Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp; nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, nữ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch (Dự án 3).

d) Dự án hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong những lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới (Dự án 4).

đ) Dự án hỗ trợ xây dựng phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới (Dự án 5).


Toàn văn Chương trình Quốc gia về Bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2015: qd1241ttgchuongtrinhquocgiavebin.pdf

 


Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 103
  • Tổng lượt truy cập 1,267,029