Giới thiệu

  • "BÌNH THƯỜNG hay BẤT THƯỜNG" nhằm xóa bỏ định kiến giới - 04/01/2016, 01:33 pm -
    UNDP Việt Nam tổ chức cuộc thi làm phim với tên gọi “#HowAbnormal – Bình thường hay Bất thường.” Cuộc thi chào đón các cá nhân và nhóm làm phim độc lập tại Việt Nam gửi ý tưởng làm phim thông qua kịch bản/phân cảnh để nhận hỗ trợ ta
Lượt truy cập
  • Hôm nay 9753
  • Tổng lượt truy cập 4,356,396