Tài trợ nghiên cứu

  • Tài trợ nghiên cứu 2013 - 16/09/2013, 04:59 pm -
    Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” (EOWP) do UNDP và Bộ Ngoại giao phối hợp thực hiện nhằm mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ làm việc trong các cơ quan Nhà nước, phát huy
Lượt truy cập
  • Hôm nay 8927
  • Tổng lượt truy cập 4,355,570