Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ ngành Tư pháp

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ ngành Tư pháp


Tham dự Lớp bồi dưỡng có 40 học viên là nữ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Sở Tư pháp, Cục THADS và Chi cục THADS cấp huyện thuộc 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc và lãnh đạo cấp phòng một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.


Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp đã chỉ rõ: quan tâm và phát triển công tác nữ luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay, trong đó nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng trong mọi giai đoạn cách mạng do Đảng ta lãnh đạo.


Đối với ngành Tư pháp, phụ nữ chiếm đến 41%, trong đó, nhiều cán bộ nữ đã và đang giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng ở các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư pháp cũng như các cơ quan Tư pháp, cơ quan THADS ở địa phương, tuy nhiên, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải các tư pháp và hội nhập quốc tế, ngành Tư pháp đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ của Ngành nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ nữ của Ngành Tư pháp nói riêng phải được xây dựng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao và Lớp bồi dưỡng được tổ chức lần này nhằm mục tiêu tiếp tục tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ nữ ngành Tư pháp – một trong những mục tiêu trong Kế hoạch hành động bình đẳng giới trong ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2015.

 

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe và trao đổi với giảng viên, báo cáo viên có trình độ cũng như hiểu biết sâu về kỹ năng lãnh đạo, quản lý về cách chuyên đề: Phẩm chất và kỹ năng của người lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng sử dụng phong cách lãnh đạo và việc sử dụng quyền lực trong lãnh đạo giải quyết vấn đề nan giải; Kỹ năng xử lý xung đột trong lãnh đạo, quản lý và kỹ năng kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng; đây là những kỹ năng hết sức cơ bản, quan trọng góp phần bảo đảm thành công trong lãnh đạo, quản lý của người cán bộ trên cương vị của mình. Cũng tại Lớp bồi dưỡng này, các học viên cũng được nghe Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên trao đổi về những thách thức và cơ hội đặt ra đối với ngành Tư pháp trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách Tư pháp và hội nhập quốc tế và yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tư pháp, thông qua đó giúp cho các học viên thấy rõ hơn những yêu cầu đang và sẽ đặt ra đối với ngành Tư pháp và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp nói chung trong đó có đội ngũ cán bộ nữ ngành Tư pháp nói riêng nhất là đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tư pháp trước những thời cơ và thách thức mới.

 

Kết thúc Lớp bồi dưỡng, các học viên bày tỏ mong muốn cũng như đề xuất với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ thông qua đó giúp cho cán bộ nữ ngành Tư pháp khẳng định tốt hơn nữa vị trí, vai trò của mình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành./.


(Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ, http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-Bo-Tu-Phap.aspx?ItemID=6278)

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 283
  • Tổng lượt truy cập 1,377,876